Disclaimer

Algemeen

Website Die werkt is een handelsnaam van Falling tree internet Services. Het onderstaande is van toepassing op de website www.websitediewerkt.nl en diens pagina’s, Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. Aan de samenstelling en inhoud van deze website wordt de uiterste zorg besteed.

Aansprakelijkheid

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Falling Tree Internet Services kan niet garanderen dat de website foutloos, actueel en ononderbroken functioneert. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Falling Tree Internet Services aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website noch voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen en de daarop verstrekte informatie. Falling Tree Internet Services is niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van informatie op deze website.

Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, beelden, geluiden en programmatuur, van deze website zijn voorbehouden aan Falling Tree Internet Services.

Geen enkele tekstuele en/of grafische weergave van deze site mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook, elektronisch dan wel mechanisch (inclusief fotokopie, telefax berichten), of worden opgeslagen in een geautomatiseerd (gegevens)bestand, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Falling Tree Internet Services.

Wijzigingen

Falling Tree Internet Services behoudt zich het recht voor de op de website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. De algemene voorwaarden van Falling Tree Internet Services zijn steeds van toepassing.