Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities:

Opdrachtnemer:
Website Die Werkt is een handelsnaam van Falling Tree Internet Services, gevestigd te Ganeshastraat 17, 1363 XA Almere, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Almere onder nummer 63561301, hierna te noemen Opdrachtnemer. Website Die Werkt is een eenmanszaak die websites ontwikkelt, onderhoudt, aanpast en/of verbetert en trainingen verzorgt, Google Ads campagnes beheert en (website) data implementaties verzorgd, conversietracking instelt en data-analyses uitvoert.
Opdrachtgever:
De natuurlijke- of rechtspersoon die te kennen heeft gegeven gebruik te willen maken van de door opdrachtnemer aangeboden diensten.
Opdracht:
Iedere door opdrachtgever met opdrachtnemer te sluiten overeenkomst c.q. opdracht die betrekking heeft op de door Falling Tree Internet Services aangeboden producten en/ of diensten.

Artikel 2 Toepasselijkheid:

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, opdrachten en offertes waarbij opdrachtnemer producten en/of diensten aan een opdrachtgever levert, ook indien deze diensten niet (nader) in deze voorwaarden zijn omschreven.
 2. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten met opdrachtnemer, waarbij derden betrokken worden.
 3. Van deze algemene voorwaarden kan slechts afgeweken worden indien dit uitdrukkelijk schriftelijk wordt overeengekomen. Eventuele algemene voorwaarden of andere voorwaarden van opdrachtgever zijn niet geldig. De toepasselijkheid hiervan wordt ook uitdrukkelijk door opdrachtnemer van de hand gewezen.
 4. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen alle overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven. Opdrachtnemer en opdrachtgever zullen indien dit het geval is in overleg treden ten einde nieuwe bepalingen overeen te komen, ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en). Hierbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van deze bepaling(en) in acht genomen. Bij onduidelijkheid over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dienen deze ‘in de geest’ van deze algemene voorwaarden te worden uitgelegd. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘in de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 5. Indien opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, dan betekent dit niet dat de bepalingen van deze algemene voorwaarden niet van toepassing zijn, of dat opdrachtnemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.
 6. Opdrachtnemer is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Grote inhoudelijke wijzigingen worden (bij voorbaat) met opdrachtgever besproken.

Artikel 3 Overeenkomst:

 1. Overeenkomsten komen schriftelijk (per post of mail), via een contract of een reactie op een offerte tot stand.
 2. Bij grotere projecten en bij projecten met een betaling in termijnen zal vervolgens nog een bevestiging door middel van een koopcontract of een onderhoudscontract volgen.
 3. Tenzij anders overeengekomen, worden overeenkomsten gesloten op basis van een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW
 4. Opdrachtgever en Opdrachtnemer beogen uitdrukkelijk om niet een arbeidsovereenkomst in de zin van artikel 7:610 e.v. BW aan te gaan.
 5. Opdrachtgever en Opdrachtnemer kiezen ervoor om in voorkomende gevallen de fictieve dienstbetrekking van thuiswerkers of gelijkgestelden zoals bedoeld in de artikelen 2b en 2c Uitvoeringsbesluit Loonbelasting 1965 en de artikelen 1 en 5 van het Besluit aanwijzing gevallen waarin arbeidsverhouding als dienstbetrekking wordt beschouwd (Besluit van 24 december 1986, Stb. 1986, 655), buiten toepassing te laten, en daartoe deze algemene voorwaarden goed te keuren voordat de overeenkomst tot stand komst en uitbetaling plaatsvindt.

Artikel 4 Offertes:

 1. Opdrachtnemer kan gebruik maken van offertes, waarbij de geldigheidsduur steeds zal worden vermeld. Indien de geldigheidsduur niet wordt vermeld is een offerte één maand geldig.
 2. Opdrachtnemer kan niet aan offertes worden gehouden, indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, kennelijke vergissingen en/of verschrijvingen bevatten.
 3. Eventuele offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 5 Compabiliteit:

 1. Alle websites of software die via een webbrowser wordt gebruikt, welke door opdrachtnemer ontwikkeld worden, dienen ondersteuning te bieden voor alle moderne browsers. Hierbij wordt een browser als Modern aangemerkt als de versie van de browser niet meer dan drie jaar eerder is uitgebracht. Hierbij wordt er alleen ondersteuning geboden voor de volgende browsers: Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari en Android browser, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 2. Hierbij wordt er bij nadruk geen ondersteuning geboden voor alle versies van Internet Explorer tenzij anders overeengekomen.
 3. Indien de websites niet voldoen aan de ondersteuning in lid 1 kan opdrachtnemer geen garantie geven dat de website(s) optimaal zal worden weergegeven.

Artikel 6. Gebruik van externe Tools:

 1. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om gebruik te maken van tools van externe bedrijven, zoals Google Analytics, Google Tag Manager en BigQuery, voor het verzamelen van data en het uitvoeren van data-analyse in het kader van de verstrekte diensten.
 2. Opdrachtgever erkent en stemt ermee in dat het verstrekken van relevante gegevens aan deze externe tools van cruciaal belang is voor een nauwkeurige analyse
 3. Opdrachtgever zal op verzoek van opdrachtnemer alle vereiste gegevens verstrekken die nodig zijn voor de correcte werking van de gebruikte externe tools.
 4. Opdrachtnemer zal redelijke inspanningen leveren om opdrachtgever tijdig op de hoogte te stellen van de benodigde gegevens voor gebruik in externe tools en zal samenwerken met opdrachtgever om deze gegevens te verstrekken.
 5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enig verlies van gegevens of onnauwkeurigheden in de analyses als gevolg van het niet tijdig of onjuist verstrekken van gegevens aan externe tools door opdrachtgever.
 6. Opdrachtnemer zal zich inspannen om opdrachtgever te informeren over het belang van het tijdig verstrekken van relevante gegevens aan externe tools en zal indien nodig richtlijnen verstrekken voor het correct verzamelen en verstrekken van deze gegevens.
 7. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enig verlies van gegevens als gevolg van het niet beschikbaar zijn van data in de systemen van externe partijen die gebruikt worden voor data-analyse, zoals storingen bij de externe dienstverlener, technische problemen of andere oorzaken buiten de controle van opdrachtnemer.
 8. Opdrachtnemer zal redelijke maatregelen nemen om het risico op dataverlies als gevolg van het niet beschikbaar zijn van data in de systemen van externe partijen te minimaliseren, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor dergelijk dataverlies.

Artikel 7 Verstrekken van informatie:

 1. De opdrachtgever draagt ervoor zorg dat alle teksten en afbeeldingen tijdig en voor eigen rekening aan de opdrachtnemer worden verstrekt. Indien opdrachtgever de gegevens niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken aan opdrachtnemer verstrekt kan opdrachtgever geen aanspraak maken op een te late oplevering door de opdrachtnemer. Opdrachtnemer heeft indien dit het geval is het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven van opdrachtnemer aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor fouten die worden gemaakt doordat opdrachtgever aan opdrachtnemer onjuiste en/of onvolledige informatie heeft verstrekt.

Artikel 8 Uitvoering van de opdracht en het betrekken van derden daarbij

 1. Opdrachtnemer voert de werkzaamheden uit in het kader van de opdracht, naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen.
 2. Indien het nodig is voor een goede uitvoering van de opdracht, heeft opdrachtnemer het recht de dienst, geheel of ten delen, door derden uit te laten voeren. Dit geschiedt zoveel mogelijk in overleg met opdrachtgever. Opdrachtnemer doet hierbij zijn uiterste best om de overeengekomen verplichtingen en kwaliteiten te bereiken.
 3. Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden die door derden worden verricht. Eventueel ingeschakelde derden dienen zelf voor een dekkende aansprakelijkheidsverzekering zorg te dragen.
 4. Als door opdrachtnemer of door opdrachtnemer ingeschakelde derden, voor de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers of derden in redelijkheid gewenste faciliteiten. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van het handelen of het nalaten van de opdrachtgever of van onveilige situaties in diens organisatie.
 5. Het staat de Opdrachtnemer vrij zich bij de werkzaamheden te laten vervangen door een ander. Opdrachtnemer meldt voorafgaand aan de vervanging aan Opdrachtgever wie de werkzaamheden namens hem uitvoer(en)(t). Daarbij heeft opdrachtgever niet het recht de vervanger(s) te weigeren, anders dan op grond van objectieve kwalificaties. Opdrachtnemer en opdrachtgever formuleren voorafgaand aan het aanvaarden van de opdracht, samen de objectieve kwalificaties waaraan Opdrachtnemer en de eventuele vervanger(s) moet(en) voldoen. De objectieve kwalificaties worden als bijlage bij deze overeenkomst gevoegd.
 6. Opdrachtnemer blijft ook tijdens de vervanging verantwoordelijk voor de kwaliteit van het werk en het naleven van de gemaakte afspraken.

Artikel 9 Wijziging van de opdracht:

 1. Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed als partijen tussentijds besluiten te wijzigen van aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en de daaruit voortkomende werkzaamheden. Wanneer door opdrachtgever tussentijds wijzigingen ontstaan in de uitvoering van de opdracht, brengt opdrachtnemer in beginsel de noodzakelijke aanpassingen aan in opdracht van opdrachtgever. Opdrachtnemer kan, zonder daarmee in gebreke te komen, een verzoek tot wijziging, aanvulling of intrekking van de overeenkomst weigeren, indien dit kwalitatief gevolgen zou hebben voor de te leveren dienst.
 2. Indien wijziging meerwerk ten gevolgen heeft, mag opdrachtnemer de extra kosten voor wijziging van de opdracht bij opdrachtgever in rekening brengen. Opdrachtnemer brengt geen meerkosten in rekening als de wijziging of aanvulling van de opdracht het gevolg is van omstandigheden die aan hemzelf kunnen worden toegerekend.

Artikel 10 Auteursrecht en licentie:

 1. Op elk werk van opdrachtnemer is volgens de Nederlandse wet automatisch het auteursrecht van toepassing.
 2. Opgeleverde websites zijn bezwaard met intellectuele eigendommen van opdrachtnemer en derden en hierop rust tevens een copyright.
 3. De opdrachtgever krijgt een niet exclusief en niet overdraagbaar recht op gebruik van de door opdrachtnemer geleverde zaken binnen zijn onderneming.
 4. Het is opdrachtgever niet toegestaan om veranderingen in het werk van opdrachtnemer aan te brengen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 5. Het is opdrachtgever ook niet toegestaan om het werk te verwerken in een andere website dan de tussen opdrachtnemer en opdrachtgever afgesproken website, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
 6. Alle door opdrachtnemer verstrekte informatie of stukken zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt in het kader van trainingen mogen niet door opdrachtgever verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht zonder voorafgaande toestemming van opdrachtnemer.
 7. Het is opdrachtgever niet toegestaan om, zonder toestemming van opdrachtnemer, zaken (of delen daarvan) waar intellectuele eigendommen van opdrachtnemer op rusten door te verkopen.
 8. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om eventueel door de uitvoering verkregen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van een derde wordt gebracht.
 9. Indien de opdrachtgever beeld- en/of geluidsmateriaal aanlevert dat door opdrachtnemer dient te worden opgenomen op de website, draagt opdrachtgever zorg voor de afdracht van Buma Stemrarechten.

Artikel 11 Betaling en incassokosten:

 1. Voor alle opdrachten waar een offerte voor wordt uitgebracht dient een aanbetaling van 30% betaald te worden. Betaling hiervan dient binnen de op de factuur vermelde tijd te geschieden, maar tenminste binnen 14 dagen.
 2. Voor alle betalingen zal een factuur gestuurd worden. Betaling dient binnen 30 dagen na de factuurdatum te geschieden, op een door de opdrachtnemer aan te geven bankrekeningnummer.
 3. Indien er sprake is van termijnbetaling geschiedt betaling vooraf op de eerste van de maand. De termijnbetaling kan geschiedden doordat opdrachtgever de betaling overmaakt, of door middel van automatische incasso. Indien partijen overeenkomen dat betaling door middel van automatische incasso zal geschieden gaat de opdrachtgever ermee akkoord dat de opdrachtnemer de termijnbetaling van zijn bankrekening mag halen.
 4. Indien de opdrachtgever in verzuim is met de tijdige betaling van een factuur, dan is deze alsdan een wettelijke rente verschuldigd. De wettelijke rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Daarnaast worden incassokosten ten bedrage van 15% van het factuurbedrag in rekening gebracht, met een minimum van € 40,-.
 5. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
 6. Indien bij opdrachtnemer het faillissement wordt uitgesproken houdt opdrachtnemer zich het recht voor om ineens betaling van het gehele bedrag te vorderen.

Artikel 12 Klachten:

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden moet opdrachtgever binnen twee weken na factuurdatum, dan wel indien dit tijdstip later ligt, uiterlijk binnen drie weken na afronding van de betreffende werkzaamheden, kenbaar maken aan opdrachtnemer en wel via telefoon (06 1977 4581) of e-mail (info@websitediewerkt.nl). De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming bevatten, zodat opdrachtnemer hier adequaat op kan reageren.
 2. Eventuele klachten zullen door opdrachtnemer binnen twee weken beantwoord worden. Daargelaten de situaties waarin dit niet mogelijk is. Indien dit het geval is deelt opdrachtnemer dit zo spoedig mogelijk mede en doet hij zijn uiterste best om zo spoedig mogelijk alsnog te reageren.
 3. Indien een klacht – naar de mening van opdrachtnemer – gegrond is, zal opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 4. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, is opdrachtnemer aansprakelijk, binnen de grenzen van artikel 12.

Artikel 13 Aansprakelijkheid:

 1. Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade die de Opdrachtgever lijdt door tekortkomingen van opdrachtnemer bij uitvoering van enige tussen partijen gesloten overeenkomst c.q. opdracht indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet en/of grove schuld van opdrachtnemer.
 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor fouten die worden gemaakt doordat opdrachtgever aan opdrachtnemer onjuiste en/of onvolledige informatie heeft verstrekt.
 3. Opdrachtnemer is ook niet aansprakelijk voor het gebruiken of verspreiden van intellectuele eigendommen van derden die aan opdrachtnemer beschikbaar zijn gesteld of voor inbreuken op een auteursrecht op zaken die door opdrachtgever zijn aangeleverd.
 4. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade. Onder indirecte schade wordt verstaan;
  • gevolgschade;
  • gederfde winst;
  • gemiste besparingen
  • schade door bedrijfsstagnatie.
 5. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan;
  • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade;
  • de redelijke kosten die gemaakt zijn om de gebrekkige prestatie van opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden;
  • de redelijke kosten die zijn gemaakt ter voorkoming of beperking van de schade.
 6. Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van gebreke in door derden uitgevoerde werkzaamheden. Derden dienen hier zelf een aansprakelijkheidsverzekering voor afgesloten te hebben.
 7. Opdrachtnemer is niet aansprakelijkheid voor eventuele prijswijzigingen of vergelijkebare acties van derde partijen.
 8. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk wanneer een gebrek ontstaat als gevolg van wijzigingen die door opdrachtgever of derden zijn aangebracht, of getracht werden te worden aangebracht, waarvoor geen voorafgaande schriftelijke toestemming is gegeven door opdrachtnemer. Dit geldt tevens indien opdrachtgever de zaak heeft aangewend voor doeleinden waarvoor opdrachtgever in redelijkheid wist of had moeten weten dat de zaak hier niet voor bestemd is.
 9. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van opdrachtnemer en/of haar ondergeschikten.
 10. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot éénmaal de hoogte van het betreffende factuurbedrag, dan wel de periode van het factuurbedrag waarop de schade betrekking heeft.

Artikel 14 Beperking van Aansprakelijkheid bij Data Verzameling, Analyse en Conversietracking:

 1. Opdrachtnemer zal met zorg en professionaliteit data-analyses uitvoeren en hierop gebaseerd advies verstrekken, inclusief het verzamelen en verwerken van relevante data.
 2. Hoewel opdrachtnemer streeft naar nauwkeurigheid en volledigheid, kan zij niet garanderen dat de verstrekte analyses, adviezen en conversietracking foutloos zijn. Opdrachtnemer aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die voortvloeit uit het vertrouwen op dergelijke analyses, adviezen of conversietracking.
 3. Opdrachtgever begrijpt en aanvaardt dat het gebruik van de verstrekte analyses en adviezen op eigen risico is. Opdrachtgever wordt geadviseerd de resultaten te verifiëren alvorens acties te ondernemen op basis van de verstrekte informatie.
 4. Opdrachtgever stemt ermee in opdrachtnemer te vrijwaren en te beschermen tegen alle claims, verliezen, kosten of schade die voortvloeien uit of verband houden met het vertrouwen op de analyses of adviezen, behalve in geval van grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag van opdrachtnemer.
 5. Opdrachtnemer zal in geen geval aansprakelijk zijn voor gevolgschade, indirecte schade, incidentele schade, winstderving, reputatieschade, extra kosten of schade die voortvloeit uit onjuiste conversietracking, die het gevolg zijn van het gebruik of het niet kunnen gebruiken van de verstrekte analyses, adviezen of conversietracking, zelfs als opdrachtnemer op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade, behoudens in geval van grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag van opdrachtnemer.
 6. Opdrachtnemer beperkt haar aansprakelijkheid met betrekking tot het verlies van data als gevolg van inrichting en opzetten van datacollectie tot een maximum van éénmaal het bedrag van het betreffende factuurbedrag, behoudens in geval van grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag van opdrachtnemer.

Artikel 15 Geheimhouding:

 1. Beide partijen zijn verplicht vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst hebben gekregen, geheim te houden. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is aangegeven of als dit blijkt uit de aard van de informatie.
 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan een derde te verstrekken, en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op op een wettelijk, dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is opdrachtnemer niet verplicht tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de opdrachtgever niet gerechtigd de opdracht te ontbinden op grond van de schade die hierdoor is ontstaan.

Artikel 16 Overmacht:

 1. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling, of wegens in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Indien er sprake is van overmacht zal opdrachtgever, opdrachtnemer hiervan direct schriftelijk op de hoogte stellen, onder vermelding van de oorzaak van de overmacht.
 3. Opdrachtnemer heeft het recht, gedurende de periode dat de overmacht duurt, zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten.
 4. Indien opdrachtnemer ten tijde van het intreden van de overmacht gedeeltelijk de verplichtingen is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is opdrachtnemer gerechtigd dit gedeelte aan opdrachtgever te factureren. De opdrachtgever is gehouden om deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
 5. Indien de overmacht langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van eventuele ontstane schade aan de andere partij. Voor zover het een servicecontract betreft, kan de overeenkomst indien de overmacht langer dan twee maanden voortduurt slechts gedeeltelijk ontbonden worden. Pas indien de overmacht langer duurt dan zes maanden kan de gehele overeenkomst worden ontbonden.

Artikel 17 Opschorting en ontbinding

 1. De opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien;
  • de opdrachtgever de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
  • opdrachtgever goede gronden heeft om te vrezen dat de opdrachtgever niet aan de verplichtingen na zal komen;
  • door vertraging aan de zijde van de opdrachtgever van opdrachtnemer niet langer gevergd kan worden dat deze de overeenkomst tegen de ten tijde overeengekomen voorwaarden zal nakomen.
 2. Indien opdrachtnemer over gaat tot ontbinding of opschorting, is opdrachtnemer op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van eventuele schade van opdrachtgever.
 3. Op het tijdstip, waarop opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, of een verzoek van opdrachtgever, natuurlijk persoon, tot het van toepassing verklaren van de wettelijke schuldsanering door de rechtbank wordt ingewilligd, of opdrachtgever door beslaglegging, onder curatele stelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, of indien opdrachtgever kennelijk buiten staat geraakt zijn financiële verplichtingen na te komen, heeft opdrachtnemer het recht iedere overeenkomst met opdrachtgever zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren.
 4. Voorts is de opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst niet mogelijk is of indien er zich omstandigheden voor doen waardoor instandhouding door de opdrachtnemer niet in redelijkheid gevergd kan worden.
 5. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de bestaande vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Opdrachtgever is aansprakelijk voor de door opdrachtnemer geleden schade. Indien opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 6. Indien ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is, dient opdrachtgever de schade die opdrachtnemer heeft geleden te vergoeden.
 7. Indien de overeenkomst tussentijds door opdrachtnemer wordt opgezegd zal deze zorg dragen, in overleg met opdrachtgever, dat de nog te verrichten werkzaamheden worden overgedragen aan een derde, tenzij dit niet in redelijkheid van de opdrachtnemer gevergd kan worden, of er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.

Artikel 18 Toepasselijk recht:

Op elke opdracht tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. Ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of wanneer opdrachtgever in het buitenland woont of is gevestigd. De bevoegde rechter zal zijn de rechter in het arrondissement Midden-Nederland, tenzij dwingendrechtelijke regels zich daartegen verzetten.

Artikel 19 Verwerken van persoonsgegevens:

Op deze overeenkomst is tevens de verwerkingsovereenkomst van toepassing. Deze kunt u nalezen op https://websitediewerkt.nl/wp-content/uploads/2019/10/Verwerkersovereenkomst.pdf

Deze Algemene voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op 31-01-2024